پژوهشهای علمی

 

ممیزی علم روان شناسی اجتماعی در ایران وجهان-معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری-1389

 

تدوین بهترین استراتژیها و محتوای آموزش و آگاهسازی برای صرفه جویی انرژی در کشور-1376 وزارت نیرو

 

ارزشیابی طرح بهسامان در مدارس استان تهران 1379 وزارت آموزش و پرورش و وزارت نیرو

 

تدوین نظام نامه توسعه فرهنگی درورزش کشور-سازمان تربیت بدنی 1386

 

ساخت وهنجاریابی آزمون سهل انگاری اجتماعی-دانشگاه پیام نور 1389

 

ساخت وهنجاریابی آزمون دلبستگی مکان-دانشگاه پیام نور 1390

 

ممیزی روان شناسی سلامت اجتماعی در ایران-معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری 1391

 

نگرش کارکنان زن وزارت نیرو و شرکتهای تابعه به حجاب و لباس متحد الشکل –دفتر امور زنان وزارت نیرو1389

 

ساخت و هنجاریابی آزمون سلامت اجتماعی – دانشگاه پیام نور 1392

 

شناسایی مولفه های روان شناسی سلامت اجتماعی از منطر روان شناسی ایران-انجمن روان شناسی اجتماعی و معاونت علمی و فن آوری ریاست ج.ا.ا

 

معرفی حوزه ها و کاربرد روان شناسی شهر در ایران – شهرداری تهران معاونت فرهنگی و اجتماعی - 1392

جهت تماس مستقیم میتوانید پیام خود را به پست الکترونیک m.saffarinia@yahoo. com ارسال نمایید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree